தமிழீழத் தாகம் தணியாது...! எங்கள் தாயகம் யாருக்கும் பணியாது....!!

online

'தூங்கும் புலியைப் பறைகொண்டு எழுப்புவோம்...!
தூய தமிழரைத் தமிழ்கொண்டு எழுப்புவோம்!!'

-பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

ஏதோ ஒரு பாட்டு mp3

ஏதோ ஒரு பாட்டு mp3
Found at bee mp3 search engine

Pages

Saturday, May 16, 2009

ACT NOW BEFORE IT'S TOO LATE. E-MAIL / CALL / MAIL

ACT NOW BEFORE IT'S TOO LATE. E-MAIL / CALL / MAIL
 

The Sri Lankan President has vowed to finish his final military push within 48 hours and capture all left over territory in the "safe zone". How can this be possibly achieved in such a short period of time without annihilating tens of thousands of civilians in the "safe zone". ICRC, the only international agency in Sri Lanka, cannot access the "safe zone". Sri Lanka is about to embark on a horrible onslaught with no witnesses and no regards for international calls.

Please call or send a letter outlining your concerns to as many people as possible. Every letter could possibly make the difference in saving innocent lives in Sri Lanka.

Below are some possible contacts:


OBAMA: http://www.whitehouse.gov/contact/
CALL OBAMA URGENTLY ON 202-456-1111
FAX: 024562461

CALL URGENTLY SUSAN RICE: 0212 415 4050

HILLARY CLINTON ON : 0202 647 2283 OR 0202 736 433

David Miliband (Foreign Secretary) private.office@fco.gov.uk

UK Councilors, MP & MEPs: http://www.writetothem.com/

Ban Ki-Moon - sg@un.org

Navneetham Pillay - npillay@ohchr.org

UN Security Council has 15 members:

i. 5 permanent members:

China, china@un.int Zhang Yesui, Permanent Representative

France, france@un.int Jean-Maurice Ripert, Permanent Representative

Russian Federation, rusun@un.int Vitaly Churkin, Permanent Representative

UK, uk@un.int John Sawers, Permanent Representative

US, usa@un.int Susan Rice, Permanent Representative

ii. 10 non-permanent members with two-year terms:

Autria, austria@un.int, Thomas Mayr-Harting, Permanent Representative

Burkina Faso, bfapm@un.int, Michel Kafando, Permanent Representative

Costa Rica, costarica@un.int Jorge Urbina Ortega, Permanent Representative

Croatia, cromiss.un@mvp.hr, Mirjana Mladineo, Permanent Representative

Japan, mission@un-japan.org, Yukio Takasu, Permanent Representative

Libya, libya@un.int, Giadalla A. Ettalhi, Permanent Representative

Mexico, mexico@un.int, Claude Heller, Permanent Representative

Tukey, turkuno-dt@un.int, Baki Ilkin, Permanent Representative

Uganda, Telefax: (212) 687-4517 Francis K. Butagira, Permanent Representative

Vietnam, vietnamun@vnmission.com Le Luong Minh, Permanent Representative

EU MFAs-

1.Austria – Dr. Michael Spindelegger
http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry...t-minister.html

2. Belgium - Karel De Gucht, http://www.diplomatie.be/en/contact/

3. Bulgaria - Ivailo Georgiev Kalfin,
iprd@mfa.government.bg

4. Cyprus - Markos Kyprianou
minforeign1@mfa.gov.cy

5. Czech Republic - KAREL SCHWARZENBERG,
info@mzv.cz

6. Denmark - Per Stig Møller,
um@um.dk

7. Estonia – Urmas Paet
vminfo@vm.ee

8. Finland – Alexander Stubb,
UMI@formin.fi,

9. France - Bernard Couchner – 37, Quai d'Orsay, F - 75351 PARIS, France

10. Germany, Frank-Walter Steinmeier,
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/se...aktformular.jsp
Federal Foreign Office, Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 11013 Berlin

11. Greece - Theodora Bakoyiannis,
dorabakoyannis@mfa.gr

12. Hungary - Kinga Goncz,
iroda.konz@kum.hu

13. Ireland - Micheál Martin http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=8797
webmaster@dfa.ie

14. Italy – Franco Frattini, Ministry of Foreign Affairs, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma

15. Latvia - Mr. Maris Riekstins,
webmaster@mfa.gov.lv

16. Lithuania - Petras Vaitiekunas

17. Luxembourg - Monsieur Jean Asselborn,
webadmin@mae.etat.lu

18, Malta - Michael Frendo,
info.mfa@gov.mt

19. Netherlands - Maxime Verhagen, http://www.minbuza.nl/en/contact,reactiefo...informatie.html

20. Poland - Stefan Meller,
rzecznik@msz.gov.pl

21. Portugal - Luis Amado,
Minister@mne.gov.pt

22. Romania - Andrei Cioroianu,
mae@mae.ro

23. Slovakia -
Ján Kubiš

24. Slovenia - Dimitrij Rupel,
dimitrij.rupel@gov.si

25. Spain - Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé,

26. Sweden - Carl Bildt, http://www.sweden.gov.se/sb/d/7505

27. UK - David Miliband, msu.correspondence@fco.gov.uk

MEDIA CONTACTS (UK)

Sky News: news@sky.com / news.plan@bskyb.com, If you want to send us pictures from your mobile phone use: 84501

Times UK: 020-7782 5000
Editor in Chief: online.editor@timesonline.co.uk
Newsdesk
news@timesonline.co.uk
Home News
home.news@thetimes.co.uk

Guardian UK:
020 3353 2000
national@guardian.co.uk
editor@guardianunlimited.co.uk
news@observer.co.uk

Associated Press:
T: +44 (0)20 7482 7600
E: tvnews@ap.org

LBC Radio: Phone: 0845 60 60 973 Text: 84850

BBC Television Centre 020 8743 8000

BBC Radio 020 7580 4468

Independent Television News (ITN) 020 7833 3000

Channel 4 Newsdesk Tel : 020 7430 4551

Sky Main Newsdesk Tel : 020 7705 3232

ITN Main Newsdesk Tel : 020 7430 4551

BBC TV 1pm Newsdesk Tel : 020 8576 7771

BBC TV 6pm Newsdesk Tel : 020 8576 7776

BBC TV News Forward Planning Tel : 020 8576 1914

BBC Radio News Intake Tel : 020 7765 5285

BBC Radio News Fwd Planning Tel : 020 7765 5283

BBC Radio 4 Today Programme Tel : 020 7765 5566 Email : Today@bbc.co.uk

Daily Express tel: 020 7928 8000 Fax : 020 7922 7970

Daily Mail Tel : 020 7938 6000 Fax : 020 7937 7493 Email : letters@dailymail.co.uk

Daily Mirror Tel : 020 7353 0246

Daily Telegraph Tel : 020 7538 5000

The Guardian Tel : 020 7278 2332 Fax :020 7837 4530 Email : letters@guardian.co.uk

The Sunday Times Email : editor@sunday.times.co.uk

The Times Tel : 020 7782 5000 Fax : 020 7782 5046 Email : letters@the-times.co.uk

The Observer 020 7278 2332 Fax : 020 7713 4250/4286 Email : editor@observer.co.uk

The Independent Tel : 020 7293 200 (switchboard) 020 7253 1222 (letters) Fax : 020 7293 2056) Email : letters@independent.co.uk

The Press Association Tel : 020 7219 4282 Fax : 020 7219 6732

BBC Millbank Switchboard (Westminster) Tel : 020 7973 6000

AMNESTY INTERNATIONAL
UK
Fax +44 (0) 20 7033 1503
Textphone +44 (0) 20 7033 1664
Email sct@amnesty.org.uk

Amnesty international secretariats
www.amnesty.org

ICRC
Fax
ICRC general: ++ 41 (22) 733 20

HUMAN RIGHTS AROUND THE GLOBE

New York
Email: hrwnyc@hrw.org

Berlin
Email: berlin@hrw.org

Brussels
Email: hrwbe@hrw.org

Chicago
E-mail: chicago@hrw.org

Geneva
E-mail: hrwgva@hrw.org

London
E-mail: hrwuk@hrw.org

Los Angeles
E-mail: hrwlasb@hrw.org

Paris
E-mail: paris@hrw.org

San Francisco
E-mail: hrwsf@hrw.org

Tokyo
E-mail: tokyo@hrw.org

Washington, DC
E-mail: hrwdc@hrw.org

SAVE THE CHILDREN
Email: supporter.care@savethechildren.org.uk

UNICEF
unicef@capita.co.uk

UN Email, Human Right Watch Email  for All Countries

switzerland@un.int, sweden@un.int, netherlands@un.int, germany@un.int, greece@un.int, islun@undp.org, australia@un.int, austria@un.int, belgium@un.int, canada@un.int, cuba@un.int, cyprus@un.int, denmark@un.int, finland@un.int, france@un.int, austria@un.int, azerbaijan@un.int, france@un.int, germany@un.int, german-mission-consulate-gic-1@netlink1.net, hungary@un.int, ireland@un.int, italy@un.int, kazakhstan@un.int, lithuania@un.int, netherlands@un.int, poland@polandun.org, portugal@un.int, romania@un.org, slovenia@un.int, spain@spainun.org, swaziland@un.int, sweden@un.int, vertretung-un@nyc.rep.admin.ch, tajikistanun@aol.com, uno_us@mfa.gov.ua, uk@un.int, 1503@ohchr.org, ocha-eritrea@un.org, ertas@unhcr.ch, simon.nhongo@undp.org, info@unctad.org, rory.mungoven@undp.org, apu@ohchr.org, cbb@ohchr.org, vertretung@col.rep.admin.ch, adamsb@hrw.org, adipatr@hrw.org, cottoma@hrw.org, hrwdc@hrw.org

hrwgva@hrw.org, hrwla@hrw.org, hrwnyc@hrw.org, hrwsf@hrw.org, hrwuk@hrw.org, rossj@hrw.org, beckerj@hrw.org, unicef@unicef.org.au, bstrang@unicef.ca, ngochr@ohchr.org, bpi@unesco.org, infodesk@ohchr.org, secrt@ohchr.org, cbellamy@unicef.org, amnestyis@amnesty.org, info@colo.diplo.de, wsis@ngocongo.org, manfred.nowak@univie.ac.at, sg@un.org, guterres@unhcr.ch, jkellenberger.gva@icrc.org, 1503@ohchr.org, ocha-eritrea@un.org, ertas@unhcr.ch, simon.nhongo@undp.org, info@unctad.org, rory.mungoven@undp.org, apu@ohchr.org, cbb@ohchr.org, hrwsf@hrw.org, hrwuk@hrw.org, rossj@hrw.org, beckerj@hrw.org, unicef@unicef.org.au, bstrang@unicef.ca, ngochr@ohchr.org, bpi@unesco.org, infodesk@ohchr.org, secrt@ohchr.org, cbellamy@unicef.org, amnestyis@amnesty.org, info@colo.diplo.de, wsis@ngocongo.org, manfred.nowak@univie.ac.at, sg@un.org, guterres@unhcr.ch, jkellenberger.gva@icrc.org, senator_leahy@leahy.senate.gov, afgwatan@aol.com, albania@un.int

hrwgva@hrw.org, hrwla@hrw.org, hrwnyc@hrw.org, hrwsf@hrw.org, hrwuk@hrw.org, rossj@hrw.org, beckerj@hrw.org, unicef@unicef.org.au, bstrang@unicef.ca, ngochr@ohchr.org, bpi@unesco.org, infodesk@ohchr.org, secrt@ohchr.org, cbellamy@unicef.org, amnestyis@amnesty.org, info@colo.diplo.de, wsis@ngocongo.org, manfred.nowak@univie.ac.at, sg@un.org, guterres@unhcr.ch, jkellenberger.gva@icrc.org, 1503@ohchr.org, ocha-eritrea@un.org, ertas@unhcr.ch, simon.nhongo@undp.org, info@unctad.org, rory.mungoven@undp.org, apu@ohchr.org, cbb@ohchr.org, hrwsf@hrw.org, hrwuk@hrw.org, rossj@hrw.org, beckerj@hrw.org, unicef@unicef.org.au, bstrang@unicef.ca, ngochr@ohchr.org, bpi@unesco.org, infodesk@ohchr.org, secrt@ohchr.org, cbellamy@unicef.org, amnestyis@amnesty.org, info@colo.diplo.de, wsis@ngocongo.org, manfred.nowak@univie.ac.at, sg@un.org, guterres@unhcr.ch, jkellenberger.gva@icrc.org, senator_leahy@leahy.senate.gov, afgwatan@aol.com, albania@un.int

equatorialguineamission@yahoo.com, mission@eritrea-un.org, mission.newyork@mfa.ee, ethiopian.mission@verizon.net, ethiopia@un.int, fiji@un.int, sanomat.yke@formin.fi, france@un.int, gambia@un.int, germany@un.int, german-mission-consulate-gic-1@netlink1.net, ghanaperm@aol.com, mission@greeceun.org, grenada@un.int, guatemala@un.int, missionofguinea@aol.com, gnbun@undp.org, guyana@un.int, haiti@un.int, honduras_un@hotmail.com, hungary@un.int, unmission@mfa.is, imission@nyc.rr.com, ireland@un.int, italy@un.int, jamaica@un.int, mission@un-japan.org, missionun@jordanmissionun.com, kazakhstan@un.int, kenya@un.int, kuwaitmission@msn.com, mission.un-ny@mfa.gov.lv, lebanon@nyct.net, lesotho@un.int, libya@un.int, mission@nyc.rep.llv.li, lithuania@un.int, newyork.rp@mae.etat.lu, repermad@verizon.net, mission-un.newyork@gov.mt, marshallislands@un.int, mauritania@un.int, mauritius@un.int mexico@un.int, fsmun@fsmgov.org, unmoldova@aol.com, monaco@un.int, mongolia@un.int, info@morocco-un.org, mozambique@un.int, myanmar@un.int


Muthamizh

Chennai

No comments:

Post a Comment

வணக்கம்!

"ஓடும் நதி.....!"பதிவுக்கான மறுமொழிப் பெட்டி

நன்றி..!

♥ ஆதிசிவம்@சென்னை ♥

www.odumnathi.blogspot.com

நன்றி....!

நன்றி....!

Locate IP Address on Map

Blog Widget by LinkWithin

இலவச மின் சந்தா

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ஏதாவது சொல்லணும் தோனுதா....?

Guestbook

http://www.google.co.in/transliterate/indic/Tamil

தமிழில் எழுத....
ammaa=அம்மா appaa=அப்பா
குறிப்பு:
ஆங்கில தட்டச்சுக்கு மாற  Ctrl+g பட்டணை அழுத்தவும்
தமிழ் தட்டச்சுக்கு     மாற Ctrl+g  பட்டணை அழுத்தவும்

சற்று முன்...!

இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

லேபிள்கள்

முந்தைய பதிவுகளில் மூழ்கித் தேட....!